Skolpsykologer trappar upp kritiken mot sänkt elevstöd

Fem skolpsykologer verksamma i Uppsala riktar gemensamt kritik mot kommunens system för extra stöd i grundskola och särskola.

 – Många avslagna ansökningar om extra stöd till enskilda elever vittnar inte bara om för låga anslag, utan även om ett dåligt system, säger Marie-Louise Airikka Pilichi, skolpsykolog på Stenhagenskolan.

Det är de så kallade tilläggsbeloppen som är den stora knäckfrågan mellan skolan och kommunen. Debatten tog fart den 8 augusti när femtio rektorer i Uppsala kritiserade kommunen för allt för många avslag på ansökningar om tilläggsbelopp. Nu riktar även skolpsykologer kritik mot kommunens förfarande.

Enligt Marie-Louise har man gjort allt från skolans håll för att tillgodose elevernas behov. Men med de ekonomiska resurser skolorna har idag är det inte längre möjligt att leva upp till skollagens krav. Skolornas ansökningar om tilläggsbelopp för elever med extra behov har i allt för stor utsträckning fått avslag, men problemet går djupare än så.

– Systemet är i sig helt bakvänt. Lagen i övrigt säger att insats ska gå före utredning, men när det kommer till tilläggsbeloppen så kräver kommunen en utredning av den enskilda eleven innan vi kan få extra resurser. Det innebär dels en fördröjning av det stöd som skulle behövas omgående, dessutom står det i konflikt med sekretesslagen, berättar Marie-Louise.

Enligt sekretesslagen får psykologer och läkare inte lämna ut information om enskilda barn utan vårdnadshavares tillåtelse. I regel är det just dessa utlåtanden som ligger till grund för beslut om tilläggsbelopp, varför många elever inte ens kan utredas i frågan.

Per-Ola Östergren är kommunens handläggare i ärendet. Han menar att kommunen inte har det yttersta ansvaret för hur tilläggsbeloppen fördelas, det är skollagen som ligger till grund för beslut i dessa ärenden. Vidare har kommunen backat något efter rektorernas kritik. Vid ett möte den 27 augusti, med representanter för Uppsala kommuns rektorer, föreslog barn och ungdomsnämnden en återgång till fjolårets ersättningsnivåer.

Men i en ny skrivelse till kommunen, undertecknad av fem skolpsykologer, vidgas nu kritiken. De menar att systemet måste förändras i grunden. Förfaringssättet kring tilläggsbeloppet är allt för omständlig. Lång väntan och osäkerhet skapar frustration och uppgivenhet hos både elever och vårdnadshavare. Psykologerna hänvisar till att forskning påvisat att tidiga insatser är ett mycket effektivt sätt att motverka utanförskap och psykisk ohälsa.

– Det är också väldigt märkligt att de utredningar som psykologer, pedagoger och rektorer gör i skolan måste överprövas av barn och ungdomsnämndens uppdragskontor. Vi har redan den statliga skolinspektionen som kontrollerar vår verksamhet. Som jag ser det har Uppsala kommun inrättat en extra instans som är både överflödig och kostsam. Det här handlar i slutändan om pengar som ska gå till barnen, resonerar Marie-Louise.

Per-Ola instämmer till viss del i kritiken, men ser också vissa fördelar i rådande systemet.

– Vi tar åt oss av kritiken. Jag kan hålla med om att det har blivit en väl stor hantering med hundratals handläggningar. Men vi får också komma ihåg att systemet med tilläggsbelopp kom till för att kommunen skulle kunna ge extra stöd även till fristående skolor.  I Uppsala har vi valt ett system där både fristående och kommunala skolor kan söka tilläggsbeloppet, detta för att ingen skola ska missgynnas. Även om prövningarna tar mycket tid, är de viktiga för att garantera elevernas likvärdighet.

Den 12 september kommer kommun och skolledningar åter att mötas för en fortsatt diskussion kring frågan om extra stöd i Uppsalas grund- och särskolor.

 

One thought on “Skolpsykologer trappar upp kritiken mot sänkt elevstöd

  1. stax Post author

    Lägger upp två gamla artiklar som ändå inte kommer att publiceras någonstans. Jag tror att båda artiklarna (“Kampen efter Jasminskolans fall” och “Skolpsykologer trappar upp kritiken mot sänkt elevstöd”) belyser problematiken med det nya skolsystemet i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>